Gothic pattern turbolaser turrets

Buy Gothic pattern turbolaser turrets

2 weapon pods

In stock
$3

2 Gothic pattern turbolaser turrets for Imperial cruisers